Boards And Org Chart

Members of Academic Board

Lu Xiaojiao
Dr Wong Wai Nam
Tan Kwang Hwee Victor
Lee Yoke Kuan Alice
Dr Tan Boon Leing

Members of Examination Board

Dr Wong Wai Nam
Tan Kwang Hwee Victor
Lee Yoke Kuan Alice
Edward Thng
Dr Tan Boon Leing

Organization Chart